; ;

การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อความปลอดภัย

Infographic การพาดสายสื่อสาร

หากท่านพบสายสื่อสารพาดต่ำกว่าที่ระบุหรือสายขาด ตก กีดขวาง สามารถแจ้งศูนย์ Call Center 1200 ทั้งนี้ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ชื่อ – นามสกุล
  • หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับและที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้
  • ภาพและพิกัดบริเวณที่พบปัญหา

ท่านสามารถส่งข้อมูลพร้อมภาพและพิกัดได้ผ่านทาง LINE @1200 เพื่อความรวดเร็วในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่