; ;

การปรับเปลี่ยนความถี่ดิจิตอลทีวีเป็นรายพื้นที่

การเรียกคืนคลื่นความถี่จากกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบางส่วน เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ให้กับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications: IMT) ซึ่งอาศัยเทคโนโลยี 4G/5G โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานคลื่นความถี่มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การเรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมซึ่งคลื่นความถี่ที่กลับคืนมานั้นได้นำไปจัดสรรให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยจะสามารถเปิดให้บริการระบบ 4G/5G ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ด้วยเหตุนี้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะต้องดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายและปรับเปลี่ยนความถี่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://700.nbtc.go.th
หรือโทร 020-700-7000

การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อความปลอดภัย

Infographic การพาดสายสื่อสาร

หากท่านพบสายสื่อสารพาดต่ำกว่าที่ระบุหรือสายขาด ตก กีดขวาง สามารถแจ้งศูนย์ Call Center 1200 ทั้งนี้ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ชื่อ – นามสกุล
  • หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับและที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้
  • ภาพและพิกัดบริเวณที่พบปัญหา

ท่านสามารถส่งข้อมูลพร้อมภาพและพิกัดได้ผ่านทาง LINE @1200 เพื่อความรวดเร็วในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่